آخرین خبر های هیئت :
خانه » پیشینه مراسم شیرخوارگان حسینی

پیشینه مراسم شیرخوارگان حسینی

۱۳۸۲ : ( ۲۰۰۳  میلادی) : تهران              (اولین سال)
۱۳۸۳ :  تهران، مشهد، قم، کربلا، نجف، بحرین
۱۳۸۴ :  ۵۴ شهر ایران و ۲۱ شهر خارج از کشور
۱۳۸۵ :  ۱۱۲ شهر ایران و ۳۰ شهر خارج از کشور
۱۳۸۶ :  ۲۱۳ شهر ایران و ۴۳ شهر  خارج از کشور
۱۳۸۷ :  ۴۰۰ شهر ایران و ۵۹ شهر  خارج از کشور
۱۳۸۸ :  ۵۵۰ شهر در ایران و ۷۰ شهر از خارج کشور
۱۳۸۹ :  ۹۷۰ نقطه ایران و ۸۷ شهر از خارج کشور
۱۳۹۰ :  ۱۵۵۰ نقطه در ایران و بیش از ۱۱۰ شهر در پنج قاره دنیا
۱۳۹۱            ( ۲۰۱۲میلادی) :   ۲۰۰۰ نقطه در ایران و جهان (بیش از ۲۲۰ نقطه در پنج قاره)        (دهمین سال)